Projects

Liu Yufei, Boya Zhao, Ximo Xiao - Real Eye

Kincso Toth - Arabella, faitgued

Joseph Lee, Angel Lam, Oliver Xiao Song - InMotion

Hyo Bin Yang, Eugene So - Mori

Michael Polisano, John Nam - Generative forming materials

Riley Sykes - Vin

Shawna Cheng - Assuming Personas

Esther Kim - Echo Learning

Dana Shin - Instant Makeover ATM

Guo Jingru and Mian Wei - Project Timescope

Paul Kim - Gesso

Ji Hyo Kim - Smart Hangers

Lisa Kusaka - Just a kettle